NV Schade verwerkt persoonsgegevens bij het uitoefenen van haar werkzaamheden. De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons. In dit document geven wij u meer informatie over de wijze waarop wij daar invulling aan geven.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn kortgezegd gegevens die een natuurlijke persoon kunnen identificeren. Denk hierbij aan naam, adres, BSN-nummer. Maar ook andere gegevens kunnen op zichzelf staand of in samenhang met andere gegevens worden aangemerkt als persoonsgegevens.

Waarom verwerkt NV Schade uw persoonsgegevens?

NV Schade verzamelt en verwerkt gegevens over klanten/verzekerden (werkgevers en werknemers) en over bezoekers van haar website ten behoeve van de uitvoering van een wettelijke taak, ten behoeve van haar bedrijfsvoering alsmede om web-statistieken te ontwikkelen.

Welke persoonsgegevens verwerkt NV Schade en waarom?

Voor het uitvoeren van onze diensten verwerken wij uitsluitend persoonsgegevens als er voor deze verwerking een grondslag is in een contract of in de wet, of wanneer we toestemming hebben verkregen van de klant. 

We verwerken de volgende persoonsgegevens voor het uitvoeren van onze taak:

 • Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • De functie die en persoon uitoefent in een onderneming, indien van toepassing
 • Bankrekening/IBAN nummer
 • Personeelsnummer
 • Verwantschappen (vrouw, kinderen)

In bepaalde processen verwerken we als het nodig is bijzondere persoonsgegevens, waaronder:

 • Gezondheidsgegevens
 • Religieuze beschouwing/ gemoedsbezwaren

Gegevens verkregen van derden:

 • Gegevens over verzekerden ontvangen via de werkgever, UWV en de gemeentelijke basisadministratie

Persoonsgegevens van bezoekers van de website 

Over het algemeen kunt u onze website bezoeken zonder daarbij persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Wanneer u via de website een vraag stelt aan NV Schade hebben wij een aantal van uw persoonlijke gegevens nodig om uw vraag te kunnen beantwoorden.

Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor ze zijn bestemd. Wij zullen u niet ongevraagd informatie toesturen of diensten aanbieden. Wij zullen daarnaast deze persoonsgegevens niet langer bewaren dan het doel waarvoor u de gegevens heeft verstrekt.

De gegevens die we vastleggen zijn de volgende:

 • Geanonimiseerde IP-adressen.
 • Gegevens over de het bezoek van de pagina of van zoekopdrachten op de pagina.
 • Wanneer u een vraag stelt via het contactformulier op de website, verwerken we de gegevens die u met het invullen van het formulier aan ons toestuurt. 
 • Cookies (zie voor meer informatie hieronder)

Gegevens die wij verwerken van kandidaten, sollicitanten en werknemers van NV Schade 

Wij verwerken onder meer de volgende gegevens: NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats), e-mailadres, telefoonnummer, contactgegevens, nationaliteit, geboortedatum en -plaats, geslacht, burgerlijke staat, curriculum vitae, werkervaring, bankrekeningnummer, polis- of klantnummer zorgverzekeraar, opleidingsgegevens, (kopie) getuigschriften en diploma’s, referenties, (kopie) pasfoto, (kopie) ID-bewijs of paspoort, BSN. 

Wij verwerken uitsluitend bijzondere persoonsgegevens die zijn af te leiden uit uw identiteitsbewijs waarvan wij op grond van de wet een kopie moeten maken als u voor ons gaat werken.

De persoonsgegevens die wij van kandidaten, sollicitanten en werknemers ontvangen, verwerken wij voor de volgende doeleinden: om met betrokkene een werknemers-/werkgeversrelatie aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een personeels-, financiële-, uren-, verzuim- en/of salarisadministratie te voeren, dan wel om een relatie gericht op het verwerven / uitvoeren van opdrachten aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een financiële administratie te voeren, om betrokkene toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van ons kantoor, IT-infrastructuur en om geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen.

Cookies op de website

Met behulp van cookies bewaren we bepaalde niet-identificeerbare automatische informatie over de gebruikers van onze websites. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de website automatisch aangeboden worden aan uw browser. 

Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden; via Google Analytics.De hiermee verzamelde gegevens worden gebruikt om de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeftes van de bezoekers van onze websites. De gegevens die de cookies teruggeven aan NV Schade zijn niet te herleiden naar personen en bevatten uitsluitend (een deel van) het IP-adres.

Wij verwerken de volgende gegevens van gebruikers van onze websites:

 • IP-adres
 • Gegevens over de datum en het tijdstip dat u onze website en –pagina’s bezoekt,
 • Pagina’s en onderdelen van de website die u bezoekt.

Op onze websites worden geen cookies geplaatst door derden, zoals bijvoorbeeld sociale mediabedrijven. 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden voor commerciële doeleinden en verstrekken deze uitsluitend aan derden indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of omdat u toestemming daarvoor heeft gegeven. Met bedrijven die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Mocht het voor de uitvoering van een wettelijke taak of een overeenkomst nodig zijn om persoonsgegevens door te geven aan partijen buiten de EER, dan zullen wij dat uitsluitend doen indien een passend niveau is gewaarborgd voor de bescherming van de persoonsgegevens of indien een specifieke afwijking van toepassing is.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens uitermate serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door NV Schade en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@nvschade-mt.nl. Wij kunnen u verzoeken om een kopie legitimatiebewijs, zodat we ons ervan kunnen vergewissen dat het verzoek door of namens u wordt gedaan. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij willen u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 
Tip ons: Autoriteit Persoonsgegevens
 

Wijzigingen in de privacyverklaring

NV Schade kan wijzigingen aanbrengen in de privacyverklaring. De NV Schade draagt er zorg voor dat de meest recente versie telkens op de website kan worden geraadpleegd