De dag waarop u van de overheid AOW-pensioen ontvangt, wordt de AOW-leeftijd genoemd. Uw AOW-leeftijd hangt af van uw geboortedatum. U hoort vijf jaar van te voren van de overheid wat uw AOW-leeftijd is. Wilt u meer weten over uw (geschatte) AOW leeftijd? Kijk dan op Rijksoverheid.nl.

Is uw werknemer (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt? Er is een grote kans dat uw werknemer nu te maken krijgt met een arbeidsdeskundige. Deze kijkt samen met uw werknemer wat de mogelijkheden zijn om hem of haar weer aan het werk te helpen.

Kan uw werknemer na twee jaar ziek zijn nog steeds niet volledig werken? Dan bestaat de kans dat UWV uw werknemer arbeidsongeschikt verklaart. UWV keurt of uw werknemer arbeidsongeschikt is. Als dat zo is, drukt UWV dit uit in procenten. Uw werknemer krijgt dan te maken met de wet WIA. Mogelijk krijgt uw werknemer nu een aanvulling op het loon.

Wanneer een werknemer langer dan twee jaar niet kan werken, wordt hij of zij door UWV gekeurd. UWV bepaalt voor hoeveel procent uw werknemer niet meer kan werken. Dit wordt het arbeidsongeschiktheidspercentage genoemd.

Een bedrijfsarts is een specialist op het gebied van werk en gezondheid. Bedrijfsartsen houden zich bezig met re-integratie, maar ook met voorkomen dat werknemers uitvallen. Bedrijfsartsen kunnen werknemers begeleiden en beoordelen. Ze kunnen ook werkgevers en verzekeraars adviseren.

Werkt uw arbeidsongeschikte werknemer naast een uitkering? Het loon dat uw werknemer van u krijgt, noemen we bijverdiensten.

Cao AvIM staat voor Collectieve arbeidsovereenkomst Aanvullend Invaliditeitspensioen Metaal en Techniek. In deze cao staan de afspraken die de Vakraad Metaal en Techniek heeft gemaakt op het gebied van arbeidsongeschiktheid. In deze cao is opgenomen dat werknemers automatisch verzekerd zijn tegen inkomstenverlies bij arbeidsongeschiktheid met de WIA-werknemersverzekering van NV schade.

Klik hier om de cao AvIM (2014 - 2018) te downloaden.

Zodra de versie voor 2019 beschikbaar komt zal deze hier ook te vinden zijn.

 

Is uw werknemer arbeidsongeschikt maar kan die nog wel voor een deel werken? De casemanager van NV schade helpt uw werknemer om weer aan het werk te komen. Samen met u, uw werknemer en een re-integratiebureau kijken we naar de mogelijkheden. We kijken ook of uw medewerker bij u of bij een andere werkgever kan re-integreren.

Is uw werknemer te ziek om te werken? Dan is die verplicht om zich officieel bij u ziek te melden. De dag van deze melding noemen we de eerste ziektedag.

De eerste twee jaar dat uw werknemers ziek zijn, bent u verantwoordelijk voor het doorbetalen van hun loon. Na twee jaar vervalt uw betalingsplicht. Mogelijk krijgt uw werknemer dan een WGA-uitkering van UWV of een aanvullende uitkering van NV schade.

Bent u eigenrisicodrager van WGA? Dan blijft u verantwoordelijk voor de uitkering van uw werknemer. Ook bent u verplicht om uw werknemer te helpen zo snel mogelijk weer aan het werk te komen. Dit wordt re-integratie genoemd. Na tien jaar vervalt uw re-integratieplicht en neemt het UWV dit over.

Kan uw werknemer niet of nauwelijks werken en bestaat er een kleine kans op herstel? Dat noemen we die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt. Vanaf 80% arbeidsongeschiktheid heeft uw werknemer recht op een IVA-uitkering van UWV. Deze vult het inkomen aan tot 75% van het loon dat uw werknemer gewend was.

De eerste twee jaar dat u ziek bent, bent u wettelijk verplicht om het loon van uw werknemer door te betalen. De eerste zes maanden is dat 100% van het oude loon van uw werknemer. De anderhalf jaar daarna is dat 90% van het oude loon. Deze loondoorbetaling is opgenomen in de cao AvIM.

Is uw werknemer na twee jaar nog ziek en daarom arbeidsongeschikt verklaard door UWV? Dan heeft uw werknemer recht op een loongerelateerde uitkering (LGU) van UWV. Deze tijdelijke uitkering hangt af van het oude loon en arbeidsverleden, en het huidige loon als uw werknemer nog werkt. Hoe lang uw werknemer deze LGU-uitkering krijgt, hangt af van hoe lang uw werknemer heeft gewerkt.

Wilt u weten hoe het arbeidsverleden wordt berekend? Bekijk dan de WGA-berekening van UWV.

Als uw medewerker door ziekte een lager loon kan verdienen dan eerst, noemen we dat loonverlies.

Het sociale verzekeringsloon (SV-loon) bestaat uit het brutoloon plus vaste onderdelen, zoals vakantiebijslag, eindejaarsuitkering, dertiende maand etc. Voor het berekenen van premies en uitkering wordt een maximum SV-loon aangehouden. Het maximum bruto SV-loon is € 55.927 in 2019.

 

Het oude loon is het loon dat uw werknemer kreeg op de eerste dag dat die zich bij u ziekmeldde.

Kan uw werknemer na lange tijd ziek/arbeidsongeschikt weer aan het werk of voor een deel aan het werk? Dan noemen we dat re-integratie. Wanneer uw werknemer weer bij u gaat werken, heet dat re-integratie in het eerste spoor. Wanneer uw werknemer bij een andere werkgever gaat werken, moenen we dat re-integratie in het tweede spoor.

Wanneer uw werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, kan hij of zij soms nog wel gedeeltelijk werken. De restverdiencapaciteit is het percentage van het oude loon dat uw werknemer nog wel zou kunnen verdienen. UWV keurt voor hoeveel procent uw werknemer arbeidsongeschikt is en bepaalt wat uw werknemer nog kan verdienen.

Een arbeidsdeskundige van UWV kijkt welk werk uw werknemer nog wel kan doen. De deskundige selecteert hiervan drie soorten werk. De arbeidsdeskundige bekijkt wat uw werknemer met deze drie banen kan verdienen. De hoogste en de laagste keuze tellen niet. De keuze waarvan het loon in het midden valt, bepaalt de restverdiencapaciteit. 

UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. UWV keurt voor hoeveel procent iemand arbeidsongeschikt is en bepaald of iemand recht heeft op een uitkering.

Het verzekerd loon van uw werknemer bij NV schade bestaat uit:

 • het brutoloon
 • eventuele provisie (commissie) die u met uw werknemer heeft afgesproken
 • het loon in natura
 • toeslagen vanuit overheidsbesluiten, zoals cao-verhogingen
 • verdiensten op grond van een beloningssysteem, zoals tarief, meriterating
 • ploegentoeslag
 • vaste, schriftelijk vastgelegde, jaarlijkse beloningen zoals een niet winstafhankelijke bonus of dertiende maand/tantième
 • vakantiegeld zoals vastgelegd in de cao
 • vergoedingen voor het beschikbaar zijn buiten de reguliere kantooruren, consignatietoeslag. Dit telt alleen als dat in het individuele arbeidscontract schriftelijk is opgenomen als vast onderdeel.

Hoe bereken ik het verzekerd loon van mijn werknemer?

U rekent deze bedragen om naar een bedrag per salarisperiode. U gaat daarbij uit van hoe vaak u normaal ook loon betaalt. Dat kan bijvoorbeeld per week, vier weken of per maand zijn. Het bedrag per salarisperiode is het verzekerde salaris.

De wachttijd is de periode tussen de eerste ziektedag en het moment waarop de uitkering aangevraagd kan worden. Wanneer uw werknemer ziek wordt, krijgt die niet meteen een uitkering. De eerste twee jaar betaalt u het loon door. Na twee jaar wordt uw werknemer gekeurd door UWV en heeft die mogelijk recht op een WIA-uitkering.

Wanneer uw werknemer voor 1 januari 2004 arbeidsongeschikt is geworden, heeft uw werknemer te maken met de WAO-regeling. Na afloop van de tijdelijke loondervingsuitkering kan er een WAO-gat ontstaan. Dit is het verschil tussen het bedrag van de WAO-loondervingsuitkering en de daarop volgende WAO-vervolguitkering. Een andere naam voor het WAO-gat is WAO-hiaat.

De WAO zorgt voor een aanvulling op het loon. De WAO geldt als uw werknemer voor 1 januari 2004 arbeidsongeschikt is geworden. De WIA is de opvolger van de WAO vanaf 2004.

De WAO- regeling kent twee soorten uitkeringen:

 • Tijdelijke WAO-loondervingsuitkering: Deze uitkering is gebaseerd op het loon dat uw werknemer had voordat die een WAO-uitkering kreeg. Dit is maximaal 75% van het oude loon.
 • WAO-vervolguitkering: Deze uitkering krijgt uw werknemer na afloop van de loondervingsuitkering. Deze uitkering is vaak lager dan de WAO-loondervingsuitkering.

Wanneer uw werknemer lange tijd niet kan werken door ziekte/ongeval, krijgt die te maken met de Wet verbetering poortwachter. Deze wet is er om te voorkomen dat uw werknemer onnodig lang thuis zit. U gaat daarom samen kijken wat u kunt doen om uw werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. In deze wet zijn de stappen opgenomen die u samen met uw werknemer moet volgen. Bekijk het stappenplan Poortwachter van UWV (pdf) voor meer informatie over de stappen. Op het Arboportaal staat een kortere samenvatting van de stappen.

Kan uw werknemer langer dan twee jaar niet werken door ziekte of ongeval? UWV keurt die dan. Bij 35% of meer arbeidsongeschiktheid krijgt uw werknemer te maken met de WIA. Deze wet zorgt voor een tijdelijke aanvulling op het loon. De hoogte van deze uitkering is afhankelijk van hoeveel uw werknemer nog zelf verdient naast de uitkering.

Is uw werknemer voor 1 januari 2004 arbeidsongeschikt geworden? Dan geldt de oude WAO-regeling.

WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikte. Deze regeling zorgt ervoor dat arbeidsongeschikten loon krijgen wanneer zij in de toekomst nog kunnen werken. Deze WGA-regeling bestaat uit verschillende uitkeringen:

 • WGA-loongerelateerde uitkering
 • WGA-vervolguitkering
 • WGA-loonaanvullingsuitkering

Als uw medewerker lang ziek is en al een loongerelateerde uitkering van UWV heeft gehad, krijgt die mogelijk een loonaanvullende uitkering van UWV. 

De eerste twee jaar betaalt u het loon door. UWV keert daarop volgend nog maximaal 24 maanden loongerelateerde uitkering uit. Aansluitend krijgt uw werknemer een loonaanvullinguitkering of vervolguitkering.

UWV stelt vast voor welk deel uw werknemer nog kan werken en wat die nog zelf kan verdienen. Verdient uw werknemer minstens de helft daarvan? Dan krijgt die een loonaanvullingsuitkering. Deze uitkering vult uw loon aan tot 70% van het oude loon.

De WIA zorgt voor een (tijdelijke) aanvulling op het loon wanneer uw werknemer langer dan twee jaar niet kan werken. De eerste maanden in de WIA krijgt die een WGA-loongerelateerde uitkering (LGU) van UWV. UWV keert deze uitkering 3 tot 24 maanden uit. De duur hangt af van het arbeidsverleden van uw werknemer. 

Als uw medewerker lang ziek is en al een loongerelateerde uitkering van UWV heeft gehad, krijgt die mogelijk een WGA-vervolguitkering van UWV. 

De eerste twee jaar betaalt u het loon door. UWV keert daarop volgend nog maximaal 24 maanden loongerelateerde uitkering uit. De exacte duur hangt af van hoe lan uw werkgever in totaal gewerkt heeft. Aansluitend krijgt uw werknemer een loonaanvullinguitkering of vervolguitkering.

UWV stelt vast voor welk deel uw werknemer nog kan werken en wat die nog zelf kan verdienen. Verdient uw werknemer minstens de helft daarvan? Dan krijgt die een vervolguitkering. Met deze uitkering heeft uw werknemer minder inkomen dan met de loonaanvullingsuitkering.

U betaalt WIA-premie aan de Werkhervattingskas (Whk). Deze premie int de Belastingdienst. U betaalt WIA-premie om de risico’s van arbeidsongeschikte werknemers te dekken. Deze premie bestaat uit de volgende onderdelen:

 • De basispremie WAO/WIA: dit is een vast percentage van het brutoloon (met vaste onderdelen). Dit percentage is voor alle werkgevers gelijk. â€‹Bent u eigenrisicodrager voor de WGA? Dan betaalt u alleen deze basispremie.
 • De gedifferentieerde premie WGA:
  • voor kleine werkgevers (loonsom tot € 322.000) is deze premie gelijk aan de sectorale premie. Voor 2018 is de premie voor de sector Metaal en Techniek 0,78%.
  • Voor middelgrote werkgevers geldt een gemiddelde van de sectorale premie en de individuele premie. De hoogte van deze individuele premie hangt af van het aantal werknemers dat de laatste jaren arbeidsongeschikt is geworden bij die werkgever. Hoeveel uw premie is wordt jaarlijks vastgesteld.
    

De eerste twee jaar bent u verplicht het loon van uw zieke werknemer door te betalen. Dit kan ingrijpende financiële zorgen met zich mee brengen. U kunt zich verzekeren voor deze kosten met een ziekteverzuimverzekering. Deze dekken de eerste twee ziektejaren van uw werknemer.