De dag waarop u van de overheid AOW-pensioen ontvangt, heet de AOW-leeftijd. Uw AOW-leeftijd hangt af van uw geboortedatum. U hoort vijf jaar van te voren van de overheid wat uw AOW-leeftijd is. Wilt u meer weten?

Hoeveel premie betaal ik net voor mijn AOW-leeftijd?

Zoek uw geschatte AOW leeftijd (Rijksoverheid)

Wanneer u langer dan twee jaar niet of niet volledig kunt werken, keurt UWV u. UWV bepaalt dan of u arbeidsongeschikt bent. Als dat zo is, beslist UWV voor hoeveel procent u niet meer kunt werken. Wanneer u arbeidsongeschikt bent, krijgt u te maken met de wet WIA. U krijgt nu mogelijk een aanvulling op uw loon.

Wanneer u langer dan twee jaar niet of niet volledig kunt werken, keurt UWV u. UWV bepaalt dan voor hoeveel procent u niet meer kunt werken. Dit heet het arbeidsongeschiktheidspercentage.

Bent u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt? Er is een grote kans dat u te maken krijgt met een arbeidsdeskundige. Deze kijkt samen met u wat de mogelijkheden zijn om u weer aan het werk te helpen. 

Wanneer u lange tijd niet kunt werken door ziekte/ongeval, krijgt u te maken met de Wet verbetering poortwachter. Deze wet is er om te voorkomen dat u onnodig lang thuis zit. U gaat daarom samen met uw werkgever kijken wat u kunt doen om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. In deze wet zijn de stappen opgenomen die u samen met uw werkgever moet volgen. Bekijk het stappenplan Poortwachter van UWV (pdf) voor meer informatie over de stappen. Op het Arboportaal staat een kortere samenvatting van de stappen.

Een bedrijfsarts is een specialist op het gebied van werk en gezondheid. Bedrijfsartsen houden zich bezig met re-integratie, maar ook met voorkomen dat werknemers uitvallen. Bedrijfsartsen kunnen werknemers begeleiden en beoordelen. Ze kunnen ook werkgevers en verzekeraars adviseren.

Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt maar werkt u nog wel naast uw uitkering? Het loon dat u krijgt van uw werkgever noemen we bijverdiensten.

Cao AvIM staat voor Collectieve arbeidsovereenkomst Aanvullend Invaliditeitspensioen Metaal en Techniek. Wordt u arbeidsongeschikt? Dan staat in deze cao wanneer u van NV schade een deelaanvulling op uw inkomen kunt krijgen. In de cao staan ook alle andere afspraken die de werkgevers- en werknemersorganisaties hebben gemaakt op het gebied van arbeidsongeschiktheid. 

Lees de cao AvIM (CAOweb)

Bent u arbeidsongeschikt maar kunt u nog wel voor een deel werken? De casemanager van NV schade helpt u om weer aan het werk te komen. Samen met u, uw werkgever en een re-integratiebureau kijken we naar de mogelijkheden. We kijken ook of u bij uw eigen werkgever of bij een andere werkgever kunt re-integreren.

Eerste ziektedag

Als u te ziek bent om te werken, dan meldt u zich officieel ziek bij uw werkgever. De dag van deze melding is de eerste ziektedag.

Is uw werkgever eigenrisicodrager van WGA? Dan blijft die de eerste tien jaar verantwoordelijk voor uw uitkering. Anders is dat maar twee jaar. Ook moet uw werkgever u verplicht helpen zo snel mogelijk weer aan het werk te komen. Dit noemen we re-integratie. Kunt u na tien jaar nog steeds niet volledig aan het werk? UWV neemt de betalingsplicht dan over van uw werkgever.

Kunt u niet of nauwelijks werken en bestaat er een kleine kans dat u herstelt? Dan noemen wij dit volledig en duurzaam arbeidsongeschikt. Wanneer UWV u meer dan 80% arbeidsongeschikt verklaart, heeft u recht op een IVA-uitkering van UWV. Deze vult uw inkomen aan tot 75% van het loon dat u gewend was. U krijgt dan geen uitkering van NV schade.

Bent u ziek? Dan is uw werkgever de eerste twee jaar verplicht om uw loon door te betalen. De eerste zes maanden dat u ziek bent, ontvangt u 100% van uw oude loon. De anderhalf jaar daarna ontvangt u 90% van uw oude loon. Dit is opgenomen in uw cao (cao AvIM).

Wanneer u na twee jaar nog ziek bent en arbeidsongeschikt bent verklaard door UWV, ontvangt u meestal eerst een loongerelateerde uitkering (LGU) van UWV. Dit is een tijdelijke uitkering gebaseerd op uw oude loon, uw arbeidsverleden en, indien u nog werkt, uw huidige loon. Hoe lang u deze LGU-uitkering krijgt, hangt af van het aantal jaar dat u heeft gewerkt.

Wilt u weten hoe uw arbeidsverleden wordt berekend? Kijk dan op de website van UWV.

Als u door ziekte een lager loon kunt verdienen dan eerst, noemen we dat loonverlies.

Het sociale verzekeringsloon (SV-loon) bestaat uit uw brutoloon plus vaste onderdelen, zoals vakantiebijslag, eindejaarsuitkering, dertiende maand etc. Premies en uitkeringen berekenen we aan de hand van een maximum SV-loon. Het maximum bruto SV-loon is € 55.927 in 2019.

Het oude loon is het loon dat u kreeg op de eerste dag dat u zich ziekmeldde.

Kunt u na lange tijd ziek of arbeidsongeschikt zijn weer werken? Dan noemen we dat re-integratie. Wanneer u weer bij uw werkgever gaat werken, heet dat re-integratie in het eerste spoor. Wanneer u bij een andere werkgever gaat werken, moenen we dat re-integratie in het tweede spoor.

Wanneer u voor een deel arbeidsongeschikt bent, kunt u soms nog wel werken. De restverdiencapaciteit is het percentage van uw oude loon dat u nog zou kunnen verdienen. UWV keurt voor hoeveel procent u arbeidsongeschikt bent en bepaalt wat u nog kunt verdienen.

Een arbeidsdeskundige van UWV kijkt welk werk u nog wel kunt doen. De deskundige selecteert hiervan drie soorten werk. De arbeidsdeskundige bekijkt wat u met deze drie banen kunt verdienen. De hoogste en de laagste keuze tellen niet. De keuze waarvan het loon in het midden valt, bepaalt de restverdiencapaciteit. 

UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. UWV keurt voor hoeveel procent u arbeidsongeschikt bent en bepaalt of u recht heeft op een uitkering.

Uw verzekerd loon bij NV schade bestaat uit de volgende onderdelen;

 • Uw loon
 • De provisie (commissie) die u met uw werknemer heeft afgesproken
 • Het loon in natura (kunt u terugvinden op uw loonstrook)
 • Toeslag op grond van overheidsbesluit (bijvoorbeeld cao-verhogingen)
 • Verdiensten op grond van beloningssysteem (bijvoorbeeld tarief, meriterating)
 • Ploegentoeslag
 • Vaste, schriftelijk vastgelegde, jaarlijkse beloning (bijvoorbeeld niet winstafhankelijke 13e maand / tantième of bonus)
 • Vakantiegeld (bij premieheffing houdt NV schade standaard rekening met het in de CAO vastgelegde vakantiegeld)
 • vergoedingen voor het beschikbaar zijn buiten de reguliere kantooruren (Consignatietoeslag).  Alleen onderdeel van het verzekerd loon als dat in de individuele arbeidsovereenkomst schriftelijk en vast is overeengekomen.

 Hoe bereken ik mijn verzekerd loon?

U gaat uit van hoe vaak u normaal ook uw loon krijgt. Dat kan bijvoorbeeld per week, vier weken of per maand zijn. U rekent de bedragen hierboven om naar het bedrag per salarisperiode. Dat is het verzekerde salaris.

De wachttijd is de periode tussen de eerste ziektedag en het moment waarop u een uitkering kunt aanvragen. De wachttijd is twee jaar. 

Wanneer u ziek wordt, krijgt u niet meteen een uitkering. De eerste twee jaar betaalt uw werkgever het loon door. Na twee jaar keurt UWV u. Dan hoort u of u recht heeft op een WIA-uitkering. 

Wanneer u voor 1 januari 2004 arbeidsongeschikt bent geworden, heeft u te maken met de WAO-regeling. Na afloop van uw tijdelijk loondervingsuitkering kan er een WAO-gat ontstaan. Dit is het verschil tussen het bedrag van de WAO-loondervingsuitkering en de daarop volgende WAO-vervolguitkering. Een andere naam voor het WAO-gat is WAO-hiaat.

De WAO zorgt voor een aanvulling op het loon. De WAO geldt als u voor 1 januari 2004 arbeidsongeschikt bent geworden. De WIA is de opvolger van de WAO vanaf 2004.

De WAO- regeling kent twee soorten uitkeringen:

 • Tijdelijke WAO-loondervingsuitkering: Deze uitkering is gebaseerd op het loon dat u verdiende voordat u een WAO-uitkering kreeg. Dit is maximaal 75% van uw oude loon.
 • WAO-vervolguitkering: Deze uitkering krijgt u na afloop van de loondervingsuitkering. Deze uitkering is vaak lager dan de WAO-loondervingsuitkering.

Wanneer u langer dan twee jaar niet kunt werken door ziekte of een ongeval, keurt UWV u op arbeidsongeschiktheid. Wanneer UWV u 35% of meer arbeidsongeschikt verklaart, krijgt u te maken met de wet WIA. Deze wet zorgt voor een tijdelijke aanvulling op uw loon.

De hoogte van deze uitkering is afhankelijk van hoeveel u nog zelf verdient naast uw uitkering.

Bent u voor 1 januari 2004 arbeidsongeschikt geworden? Dan heeft u niet te maken met de WIA-regeling maar met de oude WAO-regeling.

Wanneer u lange tijd niet kunt werken door ziekte/ongeval, krijgt u te maken met de Wet verbetering poortwachter. Deze wet is er om te voorkomen dat u onnodig lang thuis zit. U gaat daarom samen met uw werkgever kijken wat u kunt doen om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. In deze wet zijn de stappen opgenomen die u samen met uw werkgever moet volgen. Bekijk het stappenplan Poortwachter van UWV (pdf) voor meer informatie over de stappen. Op het Arboportaal staat een kortere samenvatting van de stappen.

De WGA staat voor regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikte. Deze regeling zorgt ervoor dat u loon krijgt wanneer u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent en in de toekomst nog kunt werken. Deze WGA-regeling bestaat uit verschillende uitkeringen:

 • WGA-loongerelateerde uitkering
 • WGA-vervolguitkering
 • WGA-loonaanvullingsuitkering

 

Wanneer u arbeidsongeschikt raakt, krijgt u te maken met de WIA. Wanneer u langer dan twee jaar niet kunt werken, zorgt deze wet voor een tijdelijke aanvulling op uw loon. 

U krijgt eerst een loongerelateerde uitkering. Deze uitkering krijgt u maximaal 24 maanden. Afhankelijk van hoeveel u nog zelf kunt werken, krijgt u een loonaanvullinguitkering of vervolguitkering.

UWV stelt vast voor hoeveel procent u nog kunt werken en wat u nog zelf kunt verdienen. Als u minstens de helft daarvan verdient, krijgt u een loonaanvullingsuitkering. Deze uitkering vult uw loon aan tot 70% van het loon dat u gewend was.

Wanneer u arbeidsongeschikt raakt, krijgt u te maken met de wet WIA. Wanneer u langer dan twee jaar niet kunt werken, zorgt deze wet voor een tijdelijke aanvulling op uw loon.

De eerste maanden dat u in de WIA-terecht komt, krijgt u een WGA-loongerelateerde uitkering van UWV. Deze uitkering krijgt u 3 tot 24 maanden, afhankelijk van uw hoeveel u gewerkt heeft (arbeidsverleden).

Wanneer u arbeidsongeschikt raakt, krijgt u te maken met de WIA. Wanneer u langer dan twee jaar niet kunt werken, zorgt deze wet voor een tijdelijke aanvulling op uw loon.
U krijgt eerst een loongerelateerde uitkering. Deze uitkering krijgt u maximaal 24 maanden. Afhankelijk van hoeveel u nog zelf kan werken krijgt u een loonaanvullinguitkering of vervolguitkering.

UWV stelt vast voor hoeveel procent u nog kunt werken en wat u nog zelf kunt verdienen. Als u minder verdient dan de helft hiervan, krijgt u een vervolguitkering. Met deze uitkering heeft u minder inkomen dan met de loonaanvullingsuitkering. Als u nog kunt werken, is het belangrijk dit ook te doen. Dit kan erg veel uitmaken voor uw inkomen omdat u dan ook meer uitkering kunt krijgen.